بسمه تعالی

 

آزمایشگاه ها شامل آزمایشگاه گروه آموزشی زبان های خارجه و آزمایشگاه گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب می باشد و جهت برگزاری یکسری از کلاس های این گروه ها استفاده می شود که در آن ها نیاز به امکانات صوتی و تصویری می باشد.