اطلاعات تماس اطلاعات تماس

 

تماس با دانشکده
نشانی :
 
1-       تهران – خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب – شماره 49 – دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی - كدپستی 14911-15719
 
شماره تماس : 88306651-21-98+
شماره دورنما:  88820530-21-98+
 
2-       كرج – انتهای خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی -  كد پستی 37551- 31979
 
شماره تماس :34550704-26-98+
شماره دورنما:  34511002-26-98+