اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 36 نتیجه
از 1
 
حسین ابویسانی

حسین ابویسانی 

دانشیار
شماره تماس: 0261-4579600
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
كامران احمدگلی

كامران احمدگلی 

استادیار
شماره تماس:  88304896 (021)
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاضل اسدی امجد

فاضل اسدی امجد 

استاد
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید عدنان اشكوری

سید عدنان اشكوری 

استادیار
شماره تماس: 02181582243 & 02634579600
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ترانه اصغری طبری

ترانه اصغری طبری 

مربی
شماره تماس: 026-34579600-2323
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عصمت بابائی

عصمت بابائی 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین بیات

حسین بیات 

استادیار
شماره تماس: 02634579600
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهادر باقری

بهادر باقری 

دانشیار
شماره تماس: 021- 88828416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد پارسانسب

محمد پارسانسب 

استاد
شماره تماس: 02634579600-2346 & 02188828416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی پیرانی شال

علی پیرانی شال 

دانشیار
شماره تماس: 021-88329220 026-34579600 026-34550704
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه پرچگانی

فاطمه پرچگانی 

استادیار
شماره تماس: 2331- 02634579600
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود جعفری جزی

مسعود جعفری جزی 

استادیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محبوبه حیدری

محبوبه حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله حسینی

عبداله حسینی 

استادیار
شماره تماس: 2331- 02634579600
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن حنیف

محسن حنیف 

استادیار
شماره تماس: 2323- 02634579600
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عصمت خوئینی قزلجه

عصمت خوئینی قزلجه 

استادیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصرقلی سارلی

ناصرقلی سارلی 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منظر سلطانی

منظر سلطانی 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شادروی منش

محمد شادروی منش 

استادیار
شماره تماس: 88828416- 021 & 34579600-026
اتاق: 30
پست الکترونیکی: 
محمدصالح شریف عسکری

محمدصالح شریف عسکری 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0263
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد صدقی

حامد صدقی 

استاد
شماره تماس: 02634579600 & 2331 88829542-021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین طالب زاده

حسین طالب زاده 

استادیار
شماره تماس: 2323- 02634579600
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود عابدی

محمود عابدی 

استاد
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حبیب اله عباسی

حبیب اله عباسی 

استاد
شماره تماس: 02188828416 & 09126263665 
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عسگر عسگری حسنكلو

عسگر عسگری حسنكلو 

استادیار
شماره تماس: 02634579600 _ 02188828416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمودرضا عطائی

محمودرضا عطائی 

استاد
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهوش غلامی ورنامخواستی

مهوش غلامی ورنامخواستی 

استادیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صغری فلاحتی

صغری فلاحتی 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامعلی فلاح قهرودی

غلامعلی فلاح قهرودی 

استاد
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد نبی کریمی

محمد نبی کریمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمرتضی میرهاشمی

سیدمرتضی میرهاشمی 

استاد
شماره تماس: 02634579600-2346 & 02188828416
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سودابه مظفری

سودابه مظفری 

استادیار
شماره تماس: 02634579600-2331 & 02188829542
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن ناظمیان

هومن ناظمیان 

دانشیار
شماره تماس: 02634579600-2331 & 02188829542
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره ناعمی

زهره ناعمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عفت نقابی

عفت نقابی 

دانشیار
شماره تماس: 4579600-0261
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمدرضا هاشمی

سید محمدرضا هاشمی 

استادیار
شماره تماس: 02634579600-2323
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 36 نتیجه
از 1