اعضای هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی اعضای هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

 

عکس

مشخصات عضوهیأت علمی

محمود عابدی

استاد

تخصص: متون نظم و نثر متون عرفانی و حکمی، تصحیح و ویرایش متون فارسی

رایانامه:  m.rezaabedi@yahoo.com

حبیب الله عباسی

استاد

تخصص: صرف و نحو عربی- متون نظم و نثر عربی- متون نثر فارسی(تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه) - تصحیح متون و ترجمه متون ادبی از عربی به فارسی

رایانامه:  abbasi@khu.ac.ir

محمد پارسا نسب

استاد

تخصص: متون داستانی کلاسیک، جامعه شناسی رمان معاصر ، سبک شناسی ، متون منظوم کلاسیک (خاقانی و ...) و تصحیح و ویرایش متون

رایانامه:  parsanasab@khu.ac.ir

سیدمرتضی میرهاشمی

استاد

تخصص: ادبیات غنایی ، متون نظم و نثر فارسی ، تاریخ ادبیات- متون منظوم عرفانی

رایانامه:  mirhashemi@khu.ac.ir

غلامعلی فلاح

استاد

تخصص: شاهنامه و ادبیات حماسی

  رایانامه:  fallah@khu.ac.ir

 منظر سلطانی

دانشیار

تخصص: عرفان ، تاریخ ادبیات ، ادبیات کودک ، نقد و تحلیل متون مختلف

  رایانامه:  soltani@khu.ac.ir

بهادر باقری

دانشیار

تخصص: متون داستانی ، شعر معاصر ، تصحیح و ویرایش متون ، متون منظوم کلاسیک ( حافظ و ...)

رایانامه:  bagheri_b@khu.ac.ir

ناصرقلی سارلی

دانشیار

تخصص: زبانشناسی- عربی( متون نظم ، نثر ، صرف و نحو)- بلاغت فارسی و عربی، متون نثر فارسی

رایانامه:  sarli@khu.ac.ir

عفت نقابی

دانشیار

تخصص: سبک شناسی، بلاغت ، ادبیات معاصر ، تاریخ ادبیات،  متون نثر فارسی ( تاریخ بیهقی و ...)

رایانامه:  neghabi@khu.ac.ir

مسعود جعفری جزه

استادیار

تخصص: نقد ادبی، مکتب های ادبی متون منظوم و منثور فارسی تصحیح متون ترجمه متون ادبی از انگلیسی به زبان فارسی

رایانامه:  jafari@khu.ac.ir

محمد شادروی منش

استادیار

تخصص: ویراستاری متون-  فرهنگ نویسی- ادبیات معاصر فارسی-  عرفان

رایانامه:  shadrooy@khu.ac.ir

حسین بیات

استادیار

تخصص: ادبیات داستانی- ادبیات کودک-  نقد ادبی- ادبیات غرب- متون نثر فارسی

رایانامه:  h.bayat@khu.ac.ir

 عصمت خوئینی قزلچه

استادیار

تخصص: متون نظم و نثر فارسی- دستور زبان فارسی و تصحیح متون فارسی-  تاریخ ادبیات

رایانامه: e.khoeini@yahoo.com

عسگر عسگری حسنکلو

استادیار

تخصص: ادبیات داستانی- ادبیات معاصر- جامعه شناسی رمان فارسی- متون نثر فارسی

رایانامه:  asgari1354@yahoo.com

 محبوبه حیدری

استادیار

تخصص: ادبیات داستانی-  تاریخ ادبیات و تصحیح متون فارسی

رایانامه:  mahbobeheidari@yahoo.com