اعضای هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی اعضای هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

 

عکس

مشخصات عضوهیئت علمی

دکتر حامد صدقی

استاد

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  sedghi@khu.ac.ir

دکتر محمدصالح شریف عسکری

دانشیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  ms.shaskari@hotmail.com

دکتر حسین ابویسانی

دانشیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  Ho.abavisani@yahoo.com

دکتر علی پیرانی شال

دانشیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  pirani@khu.ac.ir

دکتر صغرا فلاحتی

دانشیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  falahati@khu.ac.ir

دکتر هومن ناظمیان

دانشیار

تخصص:  زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  nazemian@khu.ac.ir

دکتر سیدعدنان اشکوری

استادیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  eshkevari@khu.ac.ir

دکتر سودابه مظفری

استادیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  mozaffari_arabic@yahoo.com

دکتر فاطمه پرچگانی

استادیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  fparchegani@gmail.com

 

 دکتر زهره ناعمی

 استادیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  naemi.zohreh@gmail.com

 دکتر عبداله حسینی

استادیار

تخصص: زبان و ادبیات عربی

رایانامه:  dr.abd.hoseini@gmail.com