اعضای هیات علمی گروه آموزشی زبان های خارجی اعضای هیات علمی گروه آموزشی زبان های خارجی


عکس

مشخصات عضو هیات علمی

 

محمودرضا عطائی

استاد

تخصص:  آموزش زبان انگلیسی 

رایانامه:   atai@khu.ac.ir

 

فاضل اسدی امجد

استاد

تخصص: ادبیات انگلیسی

رایانامه:  asadi@khu.ac.ir

  

عصمت بابایی

دانشیار

تخصص:  آموزش زبان انگلیسی

رایانامه:  babai@khu.ac.ir

محمدنبی کریمی

دانشیار

تخصص:  آموزش زبان انگلیسی

رایانامه:  karimi_mn@yahoo.com

 

کامران احمدگلی

استادیار

تخصص:  ادبیات انگلیسی

رایانامه:  ahmadgoli@khu.ac.ir

 

مهوش غلامی

استادیار

تخصص:  آموزش زبان انگلیسی

رایانامه:  gholami@khu.ac.ir

 

سیدمحمدرضا هاشمی

استادیار

تخصص:  آموزش زبان انگلیسی

رایانامه:  hashemi_ili@yahoo.com

  

حسین طالب زاده

استادیار

تخصص:  آموزش زبان انگلیسی

رایانامه:  talebzadeh@khu.ac.ir

 

محسن حنیف

استادیار

تخصص:  ادبیات انگلیسی

رایانامه:  mhanif@ut.ac.ir

 

ترانه اصغری طبری

مربی

تخصص:  آموزش زبان انگلیسی

رایانامه:  t_tabari@yahoo.com