نام رشته

مکان ارائه

مقطع تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

ادبیات انگلیسی

تهران

 

*

*

کرج

*

 

 

آموزش زبان انگلیسی

تهران

 

*

*

کرج

 

 

 

مترجمی زبان انگلیسی

تهران

 

*

 

کرج