همکاران شاغل در کرج همکاران شاغل در کرج

  شماره تلفن دانشگاه در کرج:   34579600-026

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته شغلی

شماره تلفن داخلی

1

آقا سید جوادی  -   پریچهر

مسئول کتابخانه دانشکده

2416

2

آقایی کلیشمی   -   حسن

مسئول دفتر ریاست دانشکده

2322

3

احدی   -  هاجر

امور مالی

------

4

بخشی   -   مرضیه

کارشناس رایانه و مسئول سایت کامپیوتر دانشکده

2437

5

بنفشه   -   موسی الرضا

رییس اداره آموزش دانشکده

2791

6

حسینی   -   سیده مریم

کاربر سایت آموزشی گلستان

2790

7 خبازی - محمدرضا کارشناس پژوهشی و جمع دار اموال 2347

8

رضوی   -   رویاسادات

کتابدار

2416

9

سلمان آزاد   -   نیره

منشی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

2346

10

علی پور   -   فاضل

سایت کامپیوتر دانشکده

2437

11

فیروز دهقان   -   منیره

کارشناس گروه آموزشی زبان های خارجه

2323

12

قهرمانی    -   علی اکبر

متصدی امور عمومی سایت کامپیوتر

2437

13

مسگری   -   بنفشه

رابط بین الملل دانشکده

2629

14

موسوی   -    لیلا

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

2629

15

میر مصطفوی   -   شکوفه

کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

2331

16

نظری   -    محمد

کارپرداز

-------

17

والی صدیق   -    زینب

کتابدار

2416

18

یاراحمدی   -   مهتاب

کارشناس خدمات آموزشی

2249