چشم انداز دانشکده چشم انداز دانشکده

دانشکده ادبیات و زبان ها چشم اندازها و مأموریت های خود را در چهار بخش به ترتیب زیر تعریف می‌کند:

 1. آموزشی
 2. پژوهشی
 3. فرهنگی
 4. اداری، مالی و امور عمومی ( فضای فیزیکی)

 

چشم انداز آتی

 1. ارتقاء رتبه دانشکده به سطح 5 دانشکده اول در حوزه علوم انسانی کشور
 2. تبدیل دانشکده از یک سازمان یاد دهنده صرف به یک سازمان یادگیرنده مستمر
 3. تقویت سنت گفتگو در سطوح مختلف مناسبات میان افراد به عنوان مبنای فهم و عمل مشترک
 4. کاربردی کردن دانش علوم انسانی در جهت شناسایی مشکلات کشور و چاره جویی از آن
 5. رشد و پرورش فرهنگ آکادمیک (دانشگاهی) در سطح دانشکده
 6. گام برداشتن در مسیر بین‌المللی شدن
 7. رعایت اصل انتقادپذیری، حقیقت گرایی، احترام به آزادی آکادمیک و صداقت علمی
 8. تلاش علمی و عملی برای گسترش صلح و عدالت فراگیر