منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

از ساختارگرایی تا قصه - دکتر هومن ناظمیان

عنوان کتاب: از ساختارگرایی تا قصه (تحلیل داستان از زبان حیوانات در ادبیات قدیم عربی با رویکرد ساختارگرایی

نویسنده: هومن ناظمیان، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

ناشر: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1393

  این کتاب حاصل دو سال و نیم پژوهش نویسنده در قالب رساله دکتری بوده که در طی آن برای نخستین بار در ایران و جهان عرب، یکصد و ده قصه از زبان حیوانات در ادبیات کهن عربی با تکیه بر روش مطالعاتی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ قصه شناس معروف روس مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتایج حاصله از این پژوهش با ارائه جدولهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و برای کامل شدن تحقیق، مبحث نمادپردازی در این قصه ها نیز بررسی شده است.