منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

برنامه پنجمين دوره دانش افزايي و معرفت افزايي اعضاي هيأت علمي دانشگاه خوارزمي

 

 
   


معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزشي

برنامه پنجمين دوره دانش افزايي و معرفت افزايي اعضاي هيأت علمي دانشگاه خوارزمي

(شهريور 1395)

زمان

نام برنامه / دوره

ساعت

سر فصل

سخنران  / مدرس

مكان

سه شنبه 95/6/16

 

تلاوت قرآن مجيد و سرود

8 الي 8/10

-

-

سالن 17 شهريور

سخنراني

8/10 الي 8/20

-

دكتر محمد علي سبحان الهي

(رياست دانشگاه)

سخنراني

8/20 الي 8/30

-

دكتر جعفر كيواني

(معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي)

آشنايي با شيوه ها و فنون يادگيري الكترونيك

8/30 الي 9

رويكردهاي ياددهي ـ يادگيري در يادگيري الكترونيكي

دكتر عباس بازرگان

(استاد تمام دانشگاه تهران)

9 الي 9/15

پرسش و پاسخ

9/15 الي 9/45

مدل هاي نظام يادگيري الكترونيكي در آموزش عالي

دكتر رحيم عبادي (موسسه آموزش عالي مهر البرز)

9/45 الي10

پرسش و پاسخ

استراحت و پذيرايي

10 الي 10/20

-

-

لابي سالن

آشنايي با شيوه ها و فنون يادگيري الكترونيك

10/20 الي 10/45

ابعاد فناورانه در نظام يادگيري الكترونيكي

دكتر سعيد روحاني (استاديار دانشگاه تهران)

سالن 17 شهريور

10/45 الي11

پرسش و پاسخ

11الي 11/30

ابعاد پداگو‍‍ژيك در نظام يادگيري الكترونيكي

دكتر امين زارع (موسسه آموزش عالي مهر البرز)

11/30 الي 12/00

پرسش و پاسخ

نماز و نهار

12/00 الي 13/45

-

-

نمازخانه/ رستوران زيتون

مديريت در دانشگاه

14 الي 16

 

دكتر حميد رضا آراسته

(استاد تمام دانشگاه خوارزمي)

سالن 17 شهريور

چهارشنبه

95/5/17

تلاوت قرآن مجيد و سرود

8 الي 8/10

-

-

سالن 17 شهريور

تفكر نقاد

8/10 الي 10

بخش اول

دكتر خسرو باقري

(استاد تمام دانشگاه تهران)

استراحت و پذيرايي

10الي 10/30

-

-

لابي سالن

تفكر نقاد

10/30 الي 12

بخش دوم

دكتر خسرو باقري

(استاد تمام دانشگاه تهران)

سالن 17 شهريور

نماز و نهار

12/00 الي 13/45

-

-

نمازخانه/ رستوران زيتون

علم براي انسان سازي

13/45 الي 15/30

بخش اول

دكتر مهدي گلشني

(استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف)

سالن 17 شهريور

استراحت و پذيرايي

15/30 الي 16

-

-

لابي سالن

علم براي انسان سازي

16 الي 17/30

بخش دوم

دكتر مهدي گلشني

(استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف)

سالن 17 شهريور