منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

برگزاری همایش جهانی سازی علوم انسانی- اجتماعی

دومین همایش بین المللی ضرورت گفتگو در علوم انسانی با موضوع دو دهه گفتمان جهانی سازی علوم اجتماعی، با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و شبکه جهانی علوم انسانی و اجتماعی (World SSH Net) و با حمایت انجمن بین المللی جامعه شناسی (International Sociological Association)، شورای عربی علوم اجتماعی (Arab Council for the Social Sciences)، انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشکده فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و ارتباط در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (6 و 7 اردیبهشت ماه 1396) در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این همایش که حدود 15 نفر از پژوهشگران و دانشگاهیان ده کشور جهان در آن شرکت خواهند داشت با پیام خانم پروفسور مارگارت آبراهام، رئیس انجمن بین المللی جامعه شناسی و سخنرانی پرفسور مایکل کوهن، رئیس شبکه جهانی علوم انسانی و اجتماعی، پرفسور فرید العطاس، استاد جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور، و سایر سخنرانان برگزار می شود. همچنین شورای عربی علوم اجتماعی نشست ویژه ای درباره علوم اجتماعی در جهان عرب برگزار می کند.

 

شماری از شرکت کنندگان در همایش جهانی سازی علوم اجتماعی

  Michael Kuhn, President, WorldSSHNet, Germany

  Margret Abraham, President of International Sociology Association, USA

  Saka Wasiu Laide, Onward Professional Training Institute, Nigeria

  Dmitry Ivanov, St. Petersburg State University, Russia

  Seyed Farid Alattas, Departments of Sociology & Malay Studies, National University of Singapore

 Liyakat Takim, McMaster University, Hailton, Canada

  Mikhail Sokolov, European University at Saint Petersburg, Russia 

 Abdelkader Latreche, The Applied Social Science Forum, Tunisia

  Mariam Hasbani, Lebanese University, Beirut

  Daniele Cantini, Orient Institut, Beirut

  Idriss Jebari, Arab Council for the Social Sciences

  Dunya Deniz Cakir, National University of Singapore, Singapore

  Doris Weidemann, Applied University of Zwickau, Germany

  Enzo Colombo, Università degli Studi di Milano, Italy

  Max Haller, University of Graz, Graz, Austria

  Shujiro Yazawa, Seio Univerity, Tokyo, Japan

  Paola Rivetti, Dublin City University, Ireland

  G. Yeleukulova. Kazakh National Research Technical University, Almaty, Kazakhstan