منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

دکتر مسعود جعفری، عضو وابسته ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد.

دکتر مسعود جعفری ( عضو هیات علمی و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی) عضو وابسته ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد.

برای این استاد فرزانه، کوشا و خوش اخلاق گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، آرزوی سلامت و سعادت و توفیق داریم.

http://www.persianacademy.ir/fa/X221095.aspx