منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

زبان فارسی در جشنواره زبان و فرهنگ در دانشگاه پوترای مالزی UPM با حضور دکتر سارلی

جشنواره زبان و فرهنگ روز چهارشنبه 19 آوریل در مرکز ارتقای توانش زبانی دانشگاه پوترای مالزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی زبان فارسی که با اعزام آقای دکتر ناصرقلی سارلی از دانشگاه خوارزمیاز نیمسال جاری در این دانشگاه تدریس می‌شود برای نخستین بار در این جشنواره شرکت کرد.
در این جشنواره یکی از دانشجویان زبان فارسی، سخنرانی کوتاهی به زبان فارسی کرد و گوشه هایی از فرهنگ و تمدن ایرانی در غرفه‌ی زبان فارسی به نمایش درآمد.
رئیس دانشگاه پوترای مالزی نیز در بازدید از غرفه‌ی زبان فارسی به استاد اعزامی خوش آمد گفت و درباره‌ی وضعیت این درس و تعداد دانشجویان پرسشهایی کرد و برای استاد و دانشجویان زبان فارسی آرزوی توفیق کرد.
زبان فارسی یازدهمین زبان خارجی است که در دانشگاه پوترای مالزی UPM تدریس می‌شود. دانشگاه پوترای مالزی دومین دانشگاه مهم مالزی است و در رشته های زبان و ادبیات، رتبه ای میان صد و صدوپنجاه در جهان دارد.