منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

سخنرانی بین المللی برای دانشجویان گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر صبحی بستانی استاد موسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی "INALCO" پاریس، فرانسه که به دعوت دانشگاه خوارزمی به ایران سفر کرده بود، به اجرای سخنرانی برای دانشجویان گروه زبان و ادبیات عربی پرداخت.

این سخنرانی روز یکشنبه یازدهم مهر ماه 95 در سالن اجتماعات دانشکده ی ادبیات و زبانها در کرج برگزار شد.

عنوان سخنرانی "الأدب بين الثقافة والسياسة والالتزام" (ادبیات؛ فرهنگ، سیاست و تعهد) بود و دکتر بستانی به مفهوم ادبیات متعهد و ارتباط آن با فرهنگ و سیاست پرداخت.

ایشان همچنین به این موضوع مهم پرداخت که چگونه شاعران می توانند بین تعهد به مسایل و قضایای کشورشان از جمله قضیه ی فلسطین از یک سو و زیبایی ادبی از سوی دیگر ارتباط برقرار کنند.