سرخط خبرها سرخط خبرها

سخنرانی های علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

 

سخنران:آقای دکتر حسین بیات

موضوع: دریای اخضر فلک نسبیت زبانی و رنگ آسمان در شعر فارسی

چهارشنبه 25 آذر ساعت 12:15 تا 13:15 تهران. دانشگاه خوارزمی. دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی. طبقه ی چهارم. سالن اجتماعات. ورود و استفاده برای همگان آزاد است