منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

سلسله نشست‌های علمی گروه زبان و ادبیات فارسی: "زمانة ما و میراث مولانا"

با حضور: جواد اعتمادی گلریز

زمان: دوشنبه 22/8/1396 ساعت: 13:00

مکان: دانشگاه خوارزمی، سالن شمارة 2 دانشکدة ادبیات (کرج)

حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.