منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

سلسله نشست های گروه زبان و ادبیات فارسی "رویارویی بوطیقاها در شعر مشروطه" با حضور دکتر مسعود جعفری

سلسله نشست های گروه زبان و ادبیات فارسی

جلسه چهارم: رویارویی بوطیقاها در شعر مشروطه

با حضور دکتر مسعود جعفری

مکان: سالن شماره 2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی(پردیس کرج)

زمان: دوشنبه، 24 مهر 1396، ساعت: 13:00