سرخط خبرها سرخط خبرها

کتاب "از ساختارگرایی تا قصه" منتشر شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کتاب "از ساختارگرایی تا قصهمنتشر شد .

از ساختارگرایی تا قصه )تحلیل داستان از زبان حیوانات در ادبیات قدیم عربی با رویکرد ساختارگرایی(

نویسنده: دکتر هومن ناظمیان، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

ناشر: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1393

این کتاب حاصل دو سال و نیم پژوهش نویسنده در قالب رساله ی دکتری بوده که در طی آن برای نخستین بار در ایران و جهان عرب، یکصد و ده قصه از زبان حیوانات در ادبیات کهن عربی با تکیه بر روش مطالعاتی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ قصه شناس معروف روس، بررسی شده است.

  نتایج حاصل از این پژوهش با ارائه جدولهای مختلف، تحلیل شده و برای کامل شدن تحقیق، مبحث نمادپردازی در این قصه ها نیز بررسی شده است