منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

"جامعه های ماقبل صنعتی" (کالبد شکافی جهان پیشامدرن) - نوشته ی: ‌پاتریشیا کرون - مترجم: دکتر مسعود جعفری

ماجرای پیدایش، رشد و تکامل تمدن بشری، داستانی هیجان انگیز و جذاب است که از هر زبان شنیده شود نامکرر است. کتاب حاضر روایتی از همین داستان را در دو بخش بازمی گوید: در بخش نخست، در طی چندین فصل، با دوره ای از تاریخ تمدن آشنا می شویم که از آغاز تاریخ تا حدود سه قرن پیش را در بر می گیرد. این دوره ی بسیار طولانی جهان قدیم یا سنتی یا به تعبیر مولف کتاب، جهان ماقبلِ صنعتی را توصیف می کند.

در بخش دوم کتاب با این واقعیت سروکار داریم که چگونه جهان سنتی وارد عصر جدید شد و تمدن صنعتی جای تمدن ما قبل صنعتی را گرفت. مولف در نگارش هردو بخش کتاب، برخلاف شیوه ی مرسوم در کتاب های تاریخ تمدن، به جای پرداختن به سیر زنجیره وار وقایع تاریخی، به اجزای سازنده ی جوامع قدیم از قبیل اقتصاد، دین ، خانواده ، حکومت و.. پرداخته و هریک را درفصلی جداگانه بررسی کرده است.

 روش مولف تلفیقی از تاریخ، انسان شناسی و جامعه شناسی است. خود او در مقدمه ی کتاب می گوید که به هیچ روی، قصد نظریه پردازی نداشته و در پی توصیف پدیده ها بوده است. مواد و مطالبی که مولف به آنها استناد کرده است به زمان و مکان خاصی اختصاص ندارد. همه ی دوره ها و تمدن ها مورد نظر مولف بوده و از جمله به مناسبت، به ایران و تمدن ایران هم اشاره کرده است.

رویکرد علمی و دیدگاه محققانه ی مولف او را از سه آفت فضای فرهنگی امروز ما یعنی نظریه زدگی افراطی، چپ گرایی مفرط و روشنفکرمآبی شعارگونه مصون داشته است. در واقع این کتاب اثری روشنگرانه است و با اتکا به میراث فکری دوران روشنگرانه است و با اتکا به میراث فکری دوران روشنگری و تفکر نقادانه ی عصر جدید نوشته شده، اما مولف خود را در نظریه های باب روز محدود و محصور نکرده است.

کتاب "جامعه های ماقبل صنعتی" از این جهت نیز برای ما راهگشا و آموزنده است که نگرشی تاریخی به ما می دهد تا بتوانیم به کمک آن مسائل دیروز و امروز انسان را بهتر درک کنیم.

 

فهرست

بخش نخست: الگو ها و ساختار های ماقبل صنعتی

بخش دوم: فاصله گرفتن از الگوی غالب

 

"جامعه های ماقبل صنعتی"

 (کالبد شکافی جهان پیشامدرن)

نوشته ی: ‌پاتریشیا کرون

مترجم: دکتر مسعود جعفری

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

زمستان 1395

نشر ماهی