انتخاب دو استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان استاد نمونه

 | تاریخ ارسال: 1399/2/18 | 
کسب عنوان استاد نمونه دانشگاه خوارزمی را خدمت استادان دانشکده ادبیات و علوم انسانی،  جناب آقای دکتر ناصرقلی سارلی استاد محترم گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی و جناب آقای دکتر علیرضا کریمی  استاد محترم گروه آموزشی جامعه شناسی صمیمانه تبریک و شاد باش عرض میکنیم و توفیقات روز افزون این عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم .CAPTCHA