گروه جامعه شناسی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاونت فرهنگی دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید: گزارش و خلاصه ی سلسله نشست های گروه جامعه شناسی درباره کرونا و جامعه ایرانی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/24 | CAPTCHA