ارتباط با ما

 | تاریخ ارسال: 1400/9/8 | 
 


 آدرس دبیرخانه: کرج-انتهای خیابان شهید بهشتی-میدان دانشگاه-دانشگاه خوارزمی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-معاونت پژوهشی
 کدپستی:  
۳۷۵۵۱-۳۱۹۷۹
 شماره تماس:  ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ داخلی۲۲۴۹
 شماره واتساپ: ۰۹۱۲۶۶۵۱۵۰۶
 ایمیل: fakhrizamani@khu.ac.ir


 
    CAPTCHA