ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
حسین ابویسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
2
کامران احمدگلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
3
فاضـل اسدی امجد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
4
سیدعدنان اشکوری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
5
ترانـه اصغری طبری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
6
علی اکبر ایمانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
7
دکتر عصمت بابائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
8
شهلا باقری میاب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
9
دکتر بهادر باقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
10
دکتر حسین بیات
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
11
محمد پارسانسب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
12
دکتر فاطمه پرچکانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
13
دکتر فــواد پورآرین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
14
دکتر علی پیرانی شال
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
15
صـالـح پـرگاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
16
فاطمه سادات تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
17
مرتضی تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
18
مسعود جعفری جزه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
19
سیدهدایت جلیلی سنزیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
20
فاطمـه جواهـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
21
اسماعیل چنگیزی اردهائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
22
دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
23
سیدشهاب الدین حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
24
عبداله حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
25
دکتر میرهادی حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
26
محسن حنیف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
27
محبوبه حیدری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
28
دکتر محمدعلی خوانین زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
29
عـصمت خوئینی قزلجه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
30
علیرضا دهقانپور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
31
محمدحسن رازنـهان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
32
آقای علی اصغر رجبی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
33
صادق رزاقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
34
دکتر رسـول رسـولی پـور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
35
محمدجواد رضائی ره
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
36
سیدابوالفضل رضوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
37
هـما رضـوانی خراشاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
38
دکتر حجت روح اللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
39
بیژن زارع
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
40
ناصرقلی سارلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
41
دکتر قربانعلی سبکتکین ریزی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
42
مـنـظر سلطانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
43
سیدحـسین سـراج زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
44
دکتر محمد شادروی منش
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
45
دکتر محمد صالح شریف عسکری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
46
دکتر نادر شکراللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
47
عباس شیخ شعاعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
48
امیر شیرزاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
49
حامد صدقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
50
رضا صفری شالی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
51
حسین طالب زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
52
محمـود عابـدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
53
حسـن عاشوری قاضی محله
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
54
اعظم عبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
55
عسگر عسگری حسنکلو
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
56
محمودرضا عطائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
57
بهرام علیزاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
58
حبیب اله عـباسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
59
مهـوش غلامی ورنامخواستی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
60
مهدی غیاثوند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
61
مرتضی فتحی زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
62
غلامعـلی فلاح قهـرودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
63
صـغری فلاحـتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
64
صلاح الدین قادری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
65
علیرضا قبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
66
دکتر قدرت اله قربانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
67
زینب کاوه فیروز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
68
علیرضا کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
69
محمدنبی کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
70
مـسعود گل چین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
71
شاکر لوائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
72
حسین محمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
73
سـودابـه مظـفـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
74
دکتر حـسین مفتخـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
75
محمود مکوند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
76
سیدمحمدحسین موسوی پور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
77
دکتر عبدالله میراحمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
78
مرتضی میرباقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
79
سیدمرتضی میرهاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
80
کاظـم میقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
81
دکتر هومن ناظمیان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
82
زهره ناعمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
83
سیدحسین نبوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
84
روح الله نجفی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
85
عفت نقابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
86
حمزه نوذری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
87
سیدمحمدرضا هاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
88
سـهراب یزدانی مقدم
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ