مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی


دکتر سید عدنان اشکوری

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی


رزومه علمی

رایانامه: eshkevarikhu.ac.ir