مدیر گروه آموزشی فلسفه
دکتر قدرت اله قربانی

دانشیار گروه آموزشی فلسفه