همکاران تهران

 شماره تلفن دانشگاه خوارزمی در تهران
 ۰۲۱-۸۸۳۲۹۲۲۰

 
همکاران شاغل در دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران
نام و نام خانوادگی  پست شغلی/ محل خدمت شماره تلفن داخلی 
آرامی، مهری سادات اداره خدمات آموزشی   ۲۲۹۵
پاریاب، محمود مسئول دفتر دانشکده ۲۲۳۳
رنجبر احدی، مینا سرپرست اداره آموزش دانشکده ۲۲۵۳
سیدی، فرشته گروه آموزشی جامعه شناسی ۲۲۹۰
شیخ حسنی، مریم متصدی اموردفتری و رایانه ۲۲۵۳
میرمصطفوی، شکوفه گروه آموزشی جامعه شناسی ۲۲۴۱
ملک لو، زینب کتابخانه دانشکده ۲۲۸۲