همکاران تهران

 شماره تلفن دانشگاه خوارزمی در تهران
 ۰۲۱-۸۸۳۲۹۲۲۰

 
همکاران شاغل در دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران
نام و نام خانوادگی  پست شغلی/ محل خدمت شماره تلفن داخلی 
آرامی، مهری سادات اداره خدمات آموزشی   ۲۲۹۵
پاریاب، محمود مسئول دفتر دانشکده ۲۲۳۳
سیدی، فرشته گروه آموزشی جامعه شناسی ۲۲۹۰
میرمصطفوی، شکوفه گروه آموزشی جامعه شناسی ۲۲۴۱