همکاران تهران

 شماره تلفن دانشگاه در تهران: 88329220 - 021

   

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست شغلی/محل خدمت

1 آرامی - مهری سادات   اداره خدمات آموزشی 
2 احمدزاده - زهرا  گروه آموزشی تاریخ
3 پاریاب  -  محمود مسئول دفتر دانشکده
4 خاکی زاده - ناهید کارشناس امور پژوهشی
5 خیری - پروین متصدی امور دفتری و رایانه

5

رنجبر احدی   -   مینا

سرپرست اداره آموزش دانشکده

6 سیدی - فرشته گروه آموزشی جامعه شناسی

7

شیخ حسنی - مریم

متصدی امور دفتری و رایانه

8

غلامی ثانی - زهرا  

متصدی امور دفتری و رایانه

9

میرمصطفوی   -    شکوفه

گروه آموزشی جامعه شناسی

10

ملک لو   -   زینب

 کتابخانه دانشکده