اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
 • دکتر حسین ابویسانی
 • دکتر سید عدنان اشکوری
 • دکتر علی پیرانی شال
 • دکتر علی اسودی
 • دکتر هومن ناظمیان
 • دکتر سودابه مظفری
 • دکتر فاطمه پرچکانی
 • دکتر زهره ناعمی
 • دکتر صغری فلاحتی
 • دکتر عبداله حسینی
اساتید بازنشسته گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
 
 • دکتر حامد صدقی
 • دکتر محمدصالح شریف عسکری
 • دکتر محمدعلی جعفری
 
طرح درس اساتید گروه زبان و ادبیات عربی 
  فن ترجمه 
متون نثر جاهلی
متون نثر عباسی
 
  صرف ۲
نحو ۲ 
نحو ۴

  ادبیات عامیانه 
نقد و تحلیل شعر معاصر
ترجمه متون اقتصادی از عربی به فارسی و بالعکس
متون نظم معاصر ۱

طرح درس کارورزی 
  آزمایشگاه ۱
طرح درس بلاغت ۱
مباحث عالی علوم بلاغی 

  آزمایشگاه زبان ۲
زبان تخصصی در مقطع لیسانس
شعر عربی معاصر ۲
متون نظم معاصر ۱
  علوم بلاغی ۳ بدیع 
متون اسلامی و اموی 
متون نظم جاهلی 
تفاسیر ادبی قرآن
متون تفسیری قرآن 
قرائت متون نهج البلاغه
 
نثر عربی از آغاز تا دوره معاصر؛ تحلیل و نقد نثر دوره معاصر
علوم بلاغی ۱؛ درس عربی ۳
علوم بلاغی ۱؛ علوم بلاغی و زیبایی شناسی قرآن (۱)
نثر عربی از آغاز تا دوره معاصر؛ مقطع دکتری
تاریخ ادبیات و متون اسلامی و اموی؛ برای رشته مترجمی زبان عربی

  گفت و شنود ۲
فن ترجمه و نظریه های آن 
نگارش ۱
متون نظم معاصر ۱
مکتب های ادبی