اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
دکتر حسین ابویسانی
دکتر سید عدنان اشکوری
دکتر علی پیرانی شال
دکتر علی اسودی
دکتر هومن ناظمیان
دکتر سودابه مظفری
دکتر فاطمه پرچکانی
دکتر زهره ناعمی
دکتر صغری فلاحتی
دکتر عبداله حسینی


اساتید بازنشسته گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
دکتر حامد صدقی
دکتر محمدصالح شریف عسکری
دکتر محمدعلی جعفری

طرح درس استادان گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی