برنامه درسی رشته ها و مقاطع تحصیلی گروه زبان و ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: 1401/10/20 | 

چارت درسی مقاطع تحصیلی رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

 | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | 

اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دکتر بهادر باقری
دکتر حسین بیات
دکتر محمد پارسانسب
دکتر ناصرقلی سارلی
دکتر حبیب اله عباسی
دکتر محمد شادروی منش
دکتر منظر سلطانی
دکتر محبوبه حیدری
دکتر عصمت خوئینی قزلجه
دکتر مسعود جعفری جزه 
دکتر عسگر عسگری حسنکلو
دکتر سیدمرتضی هاشمی
دکتر عفت نقابی


اساتید بازنشسته گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
دکتر محمود عابدی
دکتر حکیمه دبیران
زنده یاد دکتر غلامعلی فلاح قهرودی

طرح درس استادان گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی