اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث

 | تاریخ ارسال: 1399/6/4 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
دکتر محمدعلی خوانین زاده
دکتر محمود مکوند
دکتر عبداله میراحمدی
دکتر روح اله نجفی
دکتر فاطمه سادات تهامی


اساتید بازنشسته گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
دکتر سیدهدایت جلیلی سنزیقی

طرح درس استادان گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث