اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی معارف اسلامی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی معارف اسلامی
دکتر علی اکبر ایمانی
دکتر سیدشهاب الدین حسینی
آقای صادق رزاقی
دکتر علیرضا دهقانپور
دکتر نادر شکراللهی
دکتر علی اصغر رجبی
آقای حسن عاشوری قاضی محله
دکتر نجف علی غلامی
آقای سیدمحمدحسین موسوی پوراساتید بازنشسته گروه آموزشی معارف اسلامی
آقای محمدرضا مصطفی پور
مرحومه خانم اعظم عبادی

طرح درس استادان گروه آموزشی معارف اسلامی