تماس با دانشکده

نشانی :
 
1-       تهران – خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب – شماره 49 – دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی - کدپستی 14911-15719
شماره تماس : 86072789-21-98+
شماره دورنما:  86072718-21-98+
 
2-       کرج – انتهای خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی -  کد پستی 37551- 31979
شماره تماس : 34530341-26-98+   
شماره دورنما:  34511002-26-98+