همکاران شاغل در کرج

  شماره تلفن دانشکده در کرج:   34530341-026

  شماره تلفن دانشگاه در کرج:    34579600-026

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست شغلی/محل خدمت

شماره تلفن داخلی

1

آقایی کلیشمی   -   حسن

مسئول دفتر دانشکده

2322

2

امیر  -  خدیجه

کارشناس گروه آموزشی معارف اسلامی

2304

3

بنفشه   -   موسی الرضا

رییس اداره آموزش دانشکده

2791

4

حسینی   -   سیده مریم

کاربر رایانه

2790

5

خبازی  -  محمدرضا

 جمع دار اموال

2347

6 رضوی - رویا کارشناس گروه آموزشی جامعه شناسی 2361
7 سرمدی - مریم کارشناس گروه آموزشی فلسفه و گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث 2794

8

سلمان آزاد   -   نیره

مسئول دفتر گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

2346

9 علیپور - فاضل کارشناس سایت کامپیوتر دانشکده 2437

10

فیروز دهقان   -   منیره

کارشناس گروه آموزشی زبان های خارجی

2323

11 قهرمانی - علی اکبر متصدی امور عمومی سایت کامپیوتر دانشکده 2437

12

موسوی   -    لیلا

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده

2629

13

مختاری   -   زهرا

کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب

2331

14

هاشمی- اعظم

کارشناس گروه آموزشی تاریخ

2325

15

یاراحمدی   -   مهتاب

کارشناس اداره خدمات آموزشی

2249