گروه زبان های خارجی دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند گزارش سفر آقای دکتر رسولی پور از غرب تا شرق

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 


ره آورد سفر

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند گزارش سفر آقای دکتر رسولی پور از غرب تا شرق

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 


ره آورد سفر

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند گزارش سفر آقای دکتر رسولی پور از غرب تا شرق

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 


ره آورد سفر

 

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند گزارش سفر آقای دکتر رسولی پور از غرب تا شرق

 | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 


ره آورد سفر