نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 | تاریخ ارسال: 1401/7/10 | 
نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

عنوان

آدرس الکترونیکی

رتبه و مشخصات علمی نشریه

زبان و ادبیات فارسی   علمی و دارای رتبه "ب" وزارت عطف
مطالعات و تحقیقات ادبی 
jls.khu.ac.ir
 
در حال ارزیابی

مسائل اجتماعی ایران
 
علمی و دارای رتبه "ب" وزارت عطف
روش شناسی تفسیر قرآن mqi.khu.ac.ir
 
در حال ارزیابی 
تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران و اسلام
urbanhistory.khu.ac.ir
 
در حال رزیابی
پژوهش های مابعدالطبیعی
mi.khu.ac.ir
 
علمی و دارای رتبه "ب" وزارت عطف
دراسات فی السردانیه العربیه
san.khu.ac.ir
 
علمی و دارای رتبه "ب" وزارت عطف
Iranian Journal of Applied linguistics
iJal.khu.ac.ir
 
در حال ارزیابی