ورود به پنل کاربری
یکشنبه 29 فروردین 1400
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاونت آموزشیدکتر هومن ناظمیان

دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی


رزومه علمی

رایانامه: nazemiankhu.ac.ir