معاونت آموزشی


دکتر بهرام علیزاده

استادیار گروه آموزشی فلسفه


رزومه علمی