توصیف مختصر

بیوگرافی

Education

Shiraz University: MA in English language Education, 1368

Allameh Tabatabaei University: BA in English Language and Literature 1363 

Employment to date 

Teaching in Karazmi university on a part time basis 1368 - 73

Kharazmi University 1373 - present

مقالات و کتب

Article

 “ The French Influence on the English language” Journal Of Faculty of Letters and Humanities (Tabriz University), Summer 2003, p.1.

 

Translation

Second Language Learning and Teaching, D. A. Wilkins, Publisher, Tarigh kamal 1376

The Now Habit, Neil Fiore, Publisher, kelk Azadegan  not yet published

طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
دروس ترم جاری
200 - زبان شناسی 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
081 - فنون یادگیری زبان - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
002 - دستورنگارش 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
002 - دستورنگارش 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
003 - زبان عمومی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
003 - زبان عمومی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
003 - زبان عمومی - روز: دوشنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
003 - زبان عمومی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
003 - زبان عمومی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
003 - زبان عمومی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
003 - زبان عمومی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
003 - زبان عمومی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
001 - دستورنگارش 2 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
001 - دستورنگارش 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
003 - زبان عمومی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
003 - زبان عمومی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
003 - زبان عمومی - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
003 - زبان عمومی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30