مدیر گروه آموزشی تاریخ
دکتر فواد پورآرین 
 

دانشیار گروه آموزشی تاریخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
بیوگرافیتحصیلات:

لیسانس: تاریخ، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۶۶

فوق لیسانس: تاریخ، دانشگاه تهران، ۱۳۶۹

دکترا: تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۳

افتخارات

تالیف کتاب و انتشار چندین مقاله


سمت های اجرایی

ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد- ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)


زمینه های پژوهشی

جغرافیای تاریخی خلیج فارس ، تاریخ انقلاب اسلامی ایران ، تاریخ اسلام ، تاریخ تشیع ، تاریخ ایران سلامی ، متون عربی ، تاریخ خاورمیانه


تدریس

نهضت مشروطیت ، تاریخ معاصر ایران ، تاریخ انقلاب اسلامی ایران ، تاریخ حوزه های علمیه ، تاریخ تشیع ، تاریخ اجتماعی ایران ،‌فلسف تاریخ ، متون تاریخی عربی ،‌اندیشه سیاسی امام خمینی 
 

مقالات و کتب
کتاب ها 

۱. انقلاب فراموش شده ( دولت های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ ش. )

۲. منتخب النصوص التاریخیه ( متون تاریخی عربی )

۳. بزم شاهانه ، جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی


مقالات 

۱. درآمدی بر پیشینه تاریخی نام خلیج فارس

۲. ماهیت جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی از دیدگاه امام خمینی

۳. اعتصاب غذا : کنشی نوین در ساختار زندان مدرن ( ۱۳۰۴- ۱۳۲۰ ش )

۴. اقدامات شاهپور بختیار برای مهار انقلاب اسلامی ایران

۵. نتایج متضاد زمینه های نارضایتی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

۶. دولت پهلوی اول ( رضا شاه ) و تهدید علمای دینی

۷. روابط خارجی ایران در دولت مشیرالدوله

۸. بررسی نقش مجلس شورای ملی د برآمدن و سقوط دولت ابراهیم حکیمی

۹. تکاپوهای دولت جمشید آموزگار برای جلوگیری از انقلاب اسلامی ایران