مدیر گروه آموزشی جامعه شناسی

 


دکتر زینب کاوه فیروز


استادیار گروه آموزشی جامعه شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
 
بیوگرافی
سوابق تحصیلی

۱۳۹۰-۱۳۸۳، دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

۱۳۸۰- ۱۳۷۸، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

۱۳۷۷-۱۳۹۳، کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

 

پایان نامه ها

تیر ۱۳۹۰، بررسی مقایسه ای تاثیر ساختار اجتماعی و جمعیتی بر کیفیت زندگی سالمندان مناطق مختلف شهر تهران، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

بهمن ۱۳۸۰، بررسی تغییر سیاست های کنترل جمعیت در ایران و تاثیر آن بر تحولات باروری طی چند دهه اخیر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

شهریور ۱۳۷۷، بررسی چگونگی ظهور و روند دو جریان غرب گرایی و غرب ستیزی در دوران مشروطه و قبل از آن، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

                                                                  

سوابق کاری

۱۳۹۰ تا کنون،‌ عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی و معاون گروه.

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دستیار تحقیق، دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  بخش تحقیقات جمعیت شناسی.

 

دروس تدریس شده

مبانی جمیعت شناسی، روش های مقدماتی تحلیل جمعیت، کاربرد جمعیت شناسی، جمعیت شناسی ایران، جمعیت شناسی اقتصادی- اجتماعی، روش تحقیق نظری و عملی، سمینار جمعیت شناسی، کاربرد کامپیوتر در تحلیل های چندمتغیری

 

مشارکت در طرحهای تحقیقاتی

۱۳۷۹ تا  ۱۳۸۳، همکاری در «پروژه تحقیقی تحولات باروری در ایران، شواهدی از چهار استان منتخب»     (Iran Fertility Transition Survey- IFTS) ، با همکاری بخش تحقیقات جمعیت شناسی دانشگاه تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز مشارکت دپارتمان جمعیت شناسی دانشگاه ملی استرالیا (مجری طرح: دکتر محمد جلال عباسی شوازی)- منتشر شده.

۱۳۸۰، همکاری در طرح « تحلیل کیفی فرهنگ باروری در استان یزد»، با همکاری دکتر محمد جلال عباسی شوازی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بخش تحقیقات جمعیت شناسی.

۱۳۸۰، همکار اصلی در طرح « بررسی تغییر سیاست های کنترل جمعیت و تاثیر آن بر تحولات باروری طی چند دهه اخیر در ایران»، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات، مجری طرح: آقای دکتر محمدجلال عباسی شوازی.

 

مقالات و کتب

الفکتب

عباسی شوازی، محمدجلال و کاوه فیروز، زینب، بهار ۱۳۸۳، «بررسی تحلیلی پایان نامه های جمعیت شناسی در دانشگاه های تهران طی سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۰»، تهران، انتشارات بیژن.

 

بمقالات چاپ شده

تابستان ۱۳۹۵، تاثیر مولفه های سبک زندگی بر نگرش نسبت به فرزندآوری، زن در توسعه و سیاست، تابستان ۱۳۹۵، دوره ۱۴، شماره ۲، ۲۳۴-۲۱۷.

۱۳۹۴، ویژگی های جمعیتی زنان سالمند، کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان ایران، نشر نی، ۵۴-۳۵.

تابستان ۱۳۹۴، بررسی ابعاد ساختار قدرت در خانواده و رابطه آن با باروری(مطالعه موردی: زنان متاهل شهر تهران)، دوره ۱۳، شماره ۲، ۲۹۱-۳۰۸.

بهار ۱۳۹۴، عوامل جمعیتی اجتماعی اثرگذار بر سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی، مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره ۴، شماره ۱، صص ۱۱۹-۱۴۴.

بهمن ۱۳۹۳، باروری زنان شهرستان اشنویه و عوامل موثر بر آن، مجموعه مقالات همایش نقش زن در سلامت جامعه، بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

۱۳۹۴، تعیین کننده های سرمایه ای سبک زندگی سلامت محور سالمندان تهرانی، نامه انجمن جمعیت شناسی، سال هشتم، شماره ۱۶، ۱۱۷-۱۳۸.

پاییز ۱۳۹۳، تعیین کننده های اجتماعی– جمعیتی افزایش سن ازدواج )دانشجویان زن تحصیلات تکمیلی دانشگاه های تهران)، زن در توسعه و سیاست، دوره ۱۲، شماره ۳، ۴۴۹-۴۶۸.

۱۳۹۰، بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و مشارکت در فعالیت های اجتماعی آن ها با تاکید بر جنس، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، شماره ۸.

۱۳۸۲، « تحلیلی بر پایان نامه های جمعیت شناسی- مسائل گذشته و نیازهای آینده»، با همکاری دکتر محمدجلال عباسی شوازی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۴۳و۴۴،  ۲۴- ۱

۱۳۸۱‍، « بررسی دیدگاه زنان در مورد رفتارهای باروری در استان یزد‍«، نامه علوم اجتماعی، شماره ۲۰،  ۲۰۳- ۱۶۹.

۱۳۸۱، « تغییر سیاستهای کنترل جمعیت و تاثیر آن بر تحولات باروری»، با همکاری دکتر محمدجلال عباسی شوازی، مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران با عنوان تحولات اخیر و آینده جمعیت ایران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

 

ارائه مقاله در سمینارها

۱۷-۱۸ آبان ۱۳۹۵، ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان" مطالعه اثر اشتغال بر سبک زندگی سلامت محور زنان شهر شیراز(بررسی تطبیقی زنان شاغل و غیرشاغل)" ، همایش ملی اشتغال در ایران، هشتمین همایش ملی انجمن جمعیت شناسی ایران، دانشگاه یزد.

۱۶-۱۵ مهر ۱۳۹۴، ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "فهم عوامل طلاق از منظر زنان طلاق گرفته (مورد مطالعه: شهر شیراز)"، همایش ملی تحولات جمعیت ایران: فرصت ها و تهدیدها، دانشگاه بوعلی، همدان.

۱۱ بهمن ۱۳۹۳، باروری زنان اشنویه و عوامل موثر بر آن، همایش ملی نقش زن در سلامت جامعه، بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تهران.

۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ۱۳۹۳، ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "بررسی تحولات باروری شهرستان اشنویه و تاثیر عوامل جمعیتی و اجتماعی موثر بر آن"،  همایش ابعاد جمعیت شناختی تحولات خانوار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

۶-۵ آذر ۱۳۹۲، ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "تحلیل و تبیین شاخص های سالخوردگی جمعیت ایران با تاکید بر جنس با استفاده ار داده های سرشماری ۱۳۹۰"، همایش تحلیل یافته های سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰، پنجمین همایش مرکز آمار ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

۱۳۹۰، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، «بررسی ابعاد سلامت سالمندان با تاکید بر متغیرهای جمعیتی»، ششمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

۱۳۹۰، ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان «بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران با تاکید بر سن و جنس»، دومین سمینار بین المللی انجمن جمعیت شناسی آسیا، تایلند، بانکوک.

بهمن ۱۳۸۱، ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان « سیاست های کنترل جمعیت: چگونگی تغییر و تاثیر آن بر تحولات باروری در ایران طی چند دهه اخیر» ، نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران ( تحولات اخیر و آینده جمعیت ایران).

بهمن ۱۳۸۱، ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان « مروری بر پایان نامه های جمعیت شناسی در ایران: مسائل گذشته و نیازهای آینده»، نخستین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران ( تحولات اخیر و آینده جمعیت ایران) با همکاری دکتر محمدجلال عباسی شوازی.