مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی


دکتر سید شهاب الدین حسینی

استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی

رزومه علمی

رایانامه: hosaini.qom1gmail.com