اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی تاریخ

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی تاریخ
دکتر صالح پرگاری
دکتر فوآد پورآرین
دکتر مرتضی تهامی
دکتر محمدحسن رازنهان
دکتر میرهادی حسینی
دکتر اسماعیل چنگیزی اردهائی
دکتر سید ابوالفضل رضوی
دکتر حسین محمدی
دکتر حسین مفتخری
دکتر کاظم میقانی


اساتید بازنشسته گروه آموزشی تاریخ
دکتر سهراب یزدانی مقدم
خانم همای رضوانی خراشاد

اموزشی تاریخ

طرح درس استادان گروه آموزشی تاریخ