اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی تاریخ

 | تاریخ ارسال: 1399/6/2 | 
 
اساتید شاغل گروه آموزشی تاریخ
 
 • دکتر صالح پرگاری 
 • دکتر فوآد پورآرین  
 •  دکتر مرتضی تهامی        
 • دکتر محمدحسن رازنهان
 • دکتر میرهادی حسینی
 • دکتر اسماعیل چنگیزی اردهائی
 • دکتر سید ابوالفضل رضوی
 • دکتر حسین محمدی
 • دکتر حسین مفتخری
 • دکتر کاظم میقانی 
 
طرح درس استادان گروه تاریخ 
 
 • طرح درس دکتر صالح پرگاری 
از زوال ایلخانان تا ظهور صفویه
شناخت مآخذ تاریخ تشیع

نقد و بررسی اسناد و متون اسلام
 
 • طرح درس دکتر مرتضی تهامی
  دولت و مدرنیت در صدر اسلام 
  تاریخ ایران از ایلام تا پایان هخامنشیان

  (( این دو درس در نیم سال اول سال تحصیلی به دانشجویان گرامی ارائه می گردد. ))
 
 • طرح درس دکتر میرهادی حسینی   
تاریخ تحولات ایران در دوره قاجار
زبان تخصصی، رشته تاریخ، گرایش تاریخ اسلامی تشیع
تحولات تاریخی ایران از انقلاب مشروطه تا شهریور ۱۳۲۰

 
 • طرح درس دکتر حسین محمدی 
قرائت متون انگلیسی - کارشناسی و کارشناسی ارشد 
اسلام در هند و آسیای مرکزی - کارشناسی ارشد
اسلام در هند و جنوب شرقی آسیا - کارشناسی 
اینترنت و پژوهش های تاریخی 
تاریخ خلیج فارس و کشورهای همجوار
شبه قاره هند - کارشناسی 

 
 • طرح درس دکتر میقانی
یونان و رم - کارشناسی 
مبانی علم سیاست - کارشناسی 
آشنایی با دفاع مقدس - کارشناسی 
تاریخ نگاری - کارشناسی 
تاریخ تحولات قرن بیستم - ارشد
انقلاب فرانسه و تاریخ اروپا - کارشناسی  
اساتید بازنشسته گروه آموزشی تاریخ
 
 • دکتر سهراب یزدانی مقدم
 • خانم همای رضوانی خراشاد
 
اساتید مدعو
 
 • دکتر فریبرز سجادی
 • دکتر علی محمد زمانی
 • خانم مریم عابدینی مغانکی
 • آقای محمد بیطرفان
 • آقای توحید شریفی
 • آقای محمدرضا نامی
 

طرح درس استادان گروه آموزشی تاریخ