اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی جامعه شناسی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی جامعه شناسی
دکتر سیدحسین سراج زاده
دکتر فاطمه جواهری
دکترسیدحسین نبوی
دکتر شهلا باقری میاب
دکتر قربانعلی سبکتکین ریزی
دکتر رضا صفری شالی
دکتر صلاح الدین قادری
دکتر مسعود گلچین
دکتر علیرضا قبادی
دکتر زینب کاوه فیروز
دکتر حمزه نوذری
دکتر کرم حبیب پور گتابی
دکتر علیرضا کریمی


اساتید بازنشسته گروه آموزشی جامعه شناسی
دکتر بیژن زارع

طرح درس استادان گروه آموزشی جامعه شناسی