اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی زبان های خارجی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی زبان های خارجی
دکتر کامران احمدگلی
دکتر محمودرضا عطائی
دکتر محمدنبی کریمی
دکتر فاضل اسدی مجد
دکتر عصمت بابایی
دکتر محسن حنیف
خانم ترانه اصغری طبری
دکتر حسین بحری
دکتر مریم شریف
دکتر حسین طالب زاده
دکتر مهوش غلامی ورنامخواستی
دکتر سید محمدرضا هاشمی
دکتر محمدحسین کشاورز


اساتید بازنشسته گروه آموزشی زبان های خارجی
خانم سوسون رفیعی

طرح درس استادان گروه آموزشی زبان های خارجی