اساتید شاغل و بازنشسته گروه آموزشی فلسفه

 | تاریخ ارسال: 1399/6/4 | 
اساتید شاغل گروه آموزشی فلسفه
دکتر رسول رسولی پور
دکتر محمدجواد رضائی ره
دکتر عباس شیخ شعاعی
دکتر مرتضی فتحی زاده
دکتر بهرام علیزاده
دکتر مهدی غیاثوند
دکتر قدرت اله قربانی
دکتر شاکر لوائی


اساتید بازنشسته گروه آموزشی فلسفه
دکتر امیر شیرزاد
دکتر مرتضی میرباقری

طرح درس استادان گروه آموزشی فلسفه