توصیف مختصر

بیوگرافی

مقالات و کتب

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی جامعه شناسی
دانشگاه تهران
1393/06/30
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی ایرانیان
رضا صفری شالی, حمزه نوذری, کرم حبیب پور گتابی, سید حسین نبوی, صلاح الدین قادری, علیرضا کریمی
تکمیل شده
1397
2
Investigating the Status of Iranian Social Capital
Reza Safari Shali, Hamzeh Nozari, Karam Habibpour Gatabi, Seyed Hosein Nabavi, Salahedin Gaderi, Alireza Karimi
تکمیل شده
2018
3
آسیب شناسی و ارزیابی اثربخشی نتایج پیوست های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی برنامه ها، طرح ها و پروژه های فرامنطقه ای و شهری و تعیین و تصویب الزمات مرتبط
صلاح الدین قادری, علیرضا کریمی
تکمیل شده
1395
4
بررسی بسترهای نارضایتی و اعتراضات اجتماعی و تدوین راهبردهای مدیریت اجتماعی آن ( به همراه تدوین 31 گزارش استانی سرمایه اجتماعی)
سید حسین نبوی, رضا صفری شالی, علیرضا کریمی, صلاح الدین قادری
تکمیل شده
1398
5
Investigating the contexts of dissatisfaction and social protests and formulating its social management strategies (along with compiling 31 provincial reports on social capital)
Seyed Hosein Nabavi, Reza Safari Shali, Alireza Karimi, Salahedin Gaderi
تکمیل شده
2019
6
پیمایش ملی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشوری و نگرش آنها به صندوق
علیرضا کریمی, سیدحسین سراج زاده
تکمیل شده
1400
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی تفاوت ارزش های حوزه خانواده بین دونسل مادران و دختران (مورد مطالعه شهرستان ایلام)
حجت الله سلیمی
2
نگرش شهروندان به فساد اداری و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه شهر خرم آباد)
الهام مرادی نژاد
3
مطالعه مسولیت پذیری اجتماعی و رابطه سرمایه های فرهنگی و اجتماعی با آن در بین کارکنان ادارات دولتی شهر بروجن
مه گل مالکی بروجنی
4
مطالعه کیفیت زندگی شهروندان و رابطه ان با تعلق مکانی ( مورد مطالعه شهر هرسین )
لیلا ولدوندی
5
شکل زندگی مردان فرودست در ایران: دستفروشی، کولبری، کارگری فصلی
علی مراد عناصری
6
مطالعه ادراک دانشجویان از شایسته سالاری در سازمان های دولتی و ارتباط ان با امید به اینده شغلی ( دانشگاه خوارزمی )
حانیه فلاح مهدوی
7
مطالعه جامعه شناختی چابلوسی در سازمان ( مورد مطالع اداره بهزیستی قرچک)
یگانه فضه
8
مطالعه جامعه شناختی فساد اداری در شهرداری تهران
بهزاد همتی
9
مطالعه جامعه شناختی چابلوسی در سازمان ( مورد مطالعه اداره بهزیستی قرچک)
یگانه فضه
10
مطالعه فردگرایی جوانان شهر کرج و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
ندا عطاء اللهی
11
مطالعه رابطه بین توانمندی و محرومیت اجتماعی شهروندان در شهرستان بمپور
زبیر دستوان
12
مطالعه ادراک شهروندان از وضعیت بروکراسی در ادارات دولتی شهر یاسوج و عوامل اجتماعی مرتبط با آن
منصور درخشان فر
دروس ترم جاری
213 - کاربرد روش تحقیق پیشرفته کمی و نرم افزارهای مرتبط - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
519 - کاربرد آمار در تحلیل چند متغیره - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
536 - روش های تحقیق کمی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
536 - روش های تحقیق کمی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
306 - کاربرد آمار در جامعه شناسی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
306 - کاربرد آمار در جامعه شناسی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
041 - جامعه شناسی سازمانها - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 16:30
242 - کاربرد کامپیوتر - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
019 - اماردرعلوم اجتماعی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
120 - کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
120 - کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی - روز: یک شنبه - از ساعت 16:30 تا 17:30
205 - کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
205 - کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
039 - جامعه شناسی صنعتی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
039 - جامعه شناسی صنعتی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
057 - امارمقدماتی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
057 - امارمقدماتی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
039 - جامعه شناسی صنعتی - روز: دوشنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
256 - روش های تحقیق کمی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
205 - کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
256 - روش های تحقیق کمی - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00