توصیف مختصر

بیوگرافی

تحصیلات:

کارشناسی تاریخ: دانشگاه شهید بهشتی،1357-1354

کارشناسی ارشد تاریخ: دانشگاه تربیت مدرس،1365-1361

دکترا تاریخ ایران بعد از اسلام: دانشگاه تربیت مدرس،1374-1369

سوابق آموزشی:

-(000-1390)تدریس درس تاریخ روابط خارجی ایران در مقطع دکتری

-(000-1380)تدریس درس شناخت روشهای تحقیق در تاریخ،نقد وبرسی تاریخ صفویان تا قاجار،تشیع در آثار مستشرقان؛تاریخ اندیشه سیاسی شیعه،درمقطع کارشناسی ارشد

-(000-1369)تاریخ عثمانی وخاورمیانه،روش تحقیق،کلیات ومبانی تاریخ،تاریخ تحولات سیاسی و..صفویان،تاریخ تحولات سیاسی و..افشار وزند درمقطع کارشناسی

فعالیت های اجرائی:

(تاکنون-1387) مدیر گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی

(1376-1381)معاون دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

هدایت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی:

(1393)اندیشه سیاسی صوفیان در عصر صفوی رساله دکتری

(1392)برسی تاریخ تحولات سیاسی گرجستان از حمله مغول تاتاسیس حکومت ایلخانان رساله دکتری

راهنمائی 25 پایان نامه ارشد

مقالات و کتب

مقالات علمی پژوهشی

-(1394)جهت گیری سیاست خارجی صفویان درمسئله منازعات میان دولت عثمانی واروپا،فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام،سال 7،ش24، 116-83

-(1394)بررسی جرائم اقتصادی در دوره ناصری،فصلنامه پژوهشهای تاریخی،ش28،82-61

-(1394)بازکاوی نقش انگلستان وکمپانی هند شرقی در جدائی افغانستان ،فصلنامه پژوهشهای تاریخی،ص118-97

-(1395)اجامره واوباش وحکومت شاه عیاس صفوی،تحقیقات تاریخ اجتماعی،دوره 6،ش1،80-61

-(1393)اندیشه سیاسی قاضی نورالله شوشتری،پژوهش نامه تاریخ اسلام،ش15،98-67

-(1393)جغرافیای تاریخی ولایت غزنه،پژوهشنامه خراسان بزرگ،ش16،12-1

-(1393)پناهندگی سیاسی در دوره صفویه با تکیه بر پناهندگی الامه تکلو،تاریخ اسلام وایران،ش23،24-5

-(1392)بررسی تحلیل مبانی اعتقادی طریقت بکتاشیه،پژوهش نامه ادیان،ش12،146-123

-(1392)پناهندگی سیاسی در دوره صفویه با تکیه بر پناهندگی خوانین خوارزم ومرو، مطالعات فرهنگی، ش15،29-19

-(1392)بررسی دلائل ناکامی محمد شاه قاجار در اعاده حاکمیت ایران بر شهر هرات،پژوهش های تاریخی،ش1،148-131

-(1391)تحولات سیاسی گرجستان از حمله مغول تا تاسیس حکومت ایلخانان،پژوهش نامه تاریخ اسلام،ش5،52-31

-(1391)شورش قلعه دم دم وچگونگی وعلل آن در عصر شاه عباس ،تاریخ اسلام وایران،ش9،18-1

-(1395)بررسي جايگاه اقتصادي عتبات عاليات در روابط ايران وعثماني در دوره صفويه،پژوهش هاي تاريخي،سال هشتم،پائيز 1395،ش3 

-(1394)ارزيابي نقش مولفه هاي ديني در توان نظامي حمومت صفوي،مطالعات تاريخ اسلام،1394،ش27

-(1395)تحول شهرنشيني اراك در دوره قاجار،جستارهاي تاريخي،سال هفتم،1395،ش14

-(1395)دولت پهلوي اول وتحديد علماي ديني،تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي،سال هفتم،ش22

مقالات علمی ترویجی

-(1376)ایلات وتصوفنامه پژوهش فرهنگی،ش4، 120-107

-(1392)تحلیلی بر روابط سیاسی اسماعیلیان نزاری با خلافت عباسی،مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی،ش32، 32-23

-(1392)بررسی نقش وکارکرد طریقت های صوفی در امپراتوری عثمانی با تاکید بر طریقت بکتاشیه،تاریخ اسلام در آینه پژوهش،ش31، 160-129

-(1393)نقش عوامل اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي مذهب شيعه در ساختار شهري ايران در دوره صفويه،تاريخ نو،زمستان 1393،ش9

-(1396)زمينه هاي اقتصادي مهاجرت ايرانيان به هند در عصر صفويه،تاريخنامه خوارزمي،سال پنجم،1396،ش15

-(1380)شاه سوني جلاليان وحكومت صفويه،رشد آموزش تاريخ،زمستان 1380،ش15

-(1394)رضاشاه ومدرنيزاسيون،تاريخنامه خوارزمي،پائيز94،ش14

-(1379)شاردن پس از ايران،كتاب ماه تاريخ وجغرافيا،1379،ش37-38 

-(1380)نقد وبررسي كتاب تاريخ عالم آراي عباسي درنگاهي به چاپ جديد،كتاب ماه تاريخ وجغراقيا،1380،ش50

مقالات ترجمه شده

-(تلاش تیموریان برای حفظ خراسان)کیهان فرهنگی،ش191، 39-37

-(1388)نزاع وبحران در ایل بزرگ استاجلو)کتاب ماه تاریخ وجغرافیا،ش142، 20-16

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه شهید بهشتی(ملی سابق)
تهران
ایران
1358
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1365
3
دکتری
دانشگاه تربیت مدرس
تهران
ایران
1374
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
تاریخ ایران قرن نهم تا دوازدهم
1365
2
تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا معاصر
1380
3
روش تحقیق
1370
4
تاریخ عثمانی
1370
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
نخستین مجلس سنا
حمید عاطفی
2
جایگاه و موقعیت زن در دوره صفویه
سارا زبان فهم نصیری
3
تحولات سیاسی قفقازجنوبی در دوره مغولان و ایلخانان
مریم محمدی
4
نقش شهرهای زیارتی عراق بر روابط ایران و عثمانی در دوره صفویه
حسین محبی نژاد
5
بررسی فتح و گسترش اولیه اسلام در منطقه کرمانشاهان
مظهر نوری
6
نقش امرای آذربایجان در روابط ایران و عثمانی (از اواخر صفویه تا اوایل قاجاریه )
بهنام بیگ محمدی
7
تاریخ تحولات سیاسی و اقتصادی بوشهر در عصر زندیه
بهادر شهریاری
8
بررسی و تجزیه وتحلیل زمینه ها،مراحل و روند تکوین انقلاب اسلامی در ایران (1341 -1357 ش)
ارسطو خداپرست
9
نگاه ناظران اروپایی به اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره ی صفویه
زهرا عباسی
10
مهاجرت ایرانیان به هند در عصر صفوی
علیرضا دارابی
11
چرایی و چگونگی روی کار آمدن عثمان و پیامدهای آن
فرزانه تیموری
12
بررسی علل موثر در تشکیل و استقرار دولت نخست آل سعود
صغری رضایی
13
نقش سیاسی قبایل و حکام کرد در دوران شاه عباس اول
ارش قنبری
14
اوضاع تجارت و دریانوردی خلیج فارس در دوره افشاریه
حسین کشاورزافشار
15
اوضاع سیاسی و اجتماعی کرمان در دوره های افشار و زند
فرزانه محمودزاده زرندی
16
وضعیت راه های ایران در دوره صفویه
فاطمه چنگیززاده
17
نقش کرمانشاهان در تحولات سیاسی و اجتماعی دوران افشاریه و زندیه
فریبرز ویسی قلعه گلینه
18
واکاوی مناسبات جامعه شهری و حکومت در عهد شاه عباس اول صفوی
مریم عابدینی مغانکی
19
نهاد ارتش در دوره اسلامی(از صدر اسلام تا پایان عصر عباسی)
نرگس حیدری
20
بررسی علل جدایی مصر از دولت عثمانی در دوره محمدعلی پاشا
زینب خالدی
21
نقش سفیران در روابط بین صفویان و عثمانیان (1038-907ه.ق)
هستی سلیمانی
22
درآمدی بر روابط خارجی ایران در دوره زندیه
داود محمدی کلیان
23
روابط ایران و عثمانی در دوره ی نادر شاه
احمد برجلو
24
تاریخ محلی
سیدمجید سیدی
25
مقایسه تطبیقی اوضاع زرتشتیان در ادوار صفویه و قاجاریه
مژگان حاجی اکبری
26
علل و عوامل تاریخی جدایی افغانستان از ایران دوره قاجار
امیر آهنگران
27
عوامل ثبات و بی ثباتی ایران در زمان شاه عباس یکم (1038-996)
سهیلا نعیمی
28
واکاوی اندیشه سیاسی صوفیان در عصر صفویه
نادر پروین
29
بازنمایی انگاره های هویت ایرانی در اندیشه تاریخ نگارانه ی مورخین نیمه دوم صفوی
محمدعلی جودکی
30
تاریخ تحلیلی یزد از مرگ شاه عباس اول تا انحلال دولت صفویه (1193-1038 ه.ق)
ایدا چاشنی گیر
31
بررسی نقش ابزارهای اقتصادی درروابط ایران و عثمانی در دوره صفویه
هادی بیاتی
32
روابط سیاسی و انگلیس از سال 1320تا 1332
محمود سلجوقی
33
بازتاب مسایل سیاسی اجتماعی ایران در اثار منظوم دوره صفویه
محسن رستمی
34
مقایسه اندیشه سیاسی و اجتماعی سیدجمال اسدابادی و اقبال لاهوری
محمد صادقی مهر
35
زندگی نامه سیاسی بختیار
لیلا توکل رحیمی
36
روند شکل گیری حزب دموکراتیک کردستان از تاسیس تا سال 1367
37
بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی ایالت کرمان در دوره صفویه (1038-1135 ه.ق)
اسلام بامری
38
بازسازی جامعه صفوی از طریق آیین ها و مناسبت های اجتماعی
صبا سپهری خامنه
39
بررسی تشکیلات حکومتی در دوره صفویه
ایمان شعبانیان
40
بررسی زندگی و اثار ایه ا...وحید بهبهانی
علی صالحپورباروق
41
روابط بازرگانی بنادر ایرانی خلیج فارس از 1895 تا 1918
سیدعلی حسینی
42
تشیع و زیست اجتماعی در دوره صفویه
زهرا خانه زاد
43
بررسی فعالیت های دفتر فرح پهلوی
فاطمه طاقتی احسن
44
اوضاع سیاسی و اقتصادی خراسان در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار
امین منصوری
45
مناسبات عباسیان و شیعیان در آستانه تشکیل خلافت عباسی تا پایان عصر اول عباسی
عبدالله موسی پورسیاه جل
46
برنامه و اقدامات حکومت پهلوی در زمینه نوسازی بلوچستان از سال 1304 تا 1320
عبدالودود سپاهی
47
بررسی نقش آیت الله سیدعبدالمحمد و سیدعلی اصغر موسوی لاری در اوضاع مذهبی- سیاسی لارستان (1300-1332 ه . ش)
علیرضا عطاری
48
بررسی نقش مالیات در اقتصاد دوره صفوی ( شاه عباس اول)
معصومه گوداسیایی
49
بررسی تحولات سیاسی شهر تبریز در قرن دهم هجری
امین اصغرزاده
50
دیوان استیفاء و تحولات آن در عصر قاجار 1264-1210
فهیمه خدابنده لو
51
زمانه،زندگی وکارنامه علمی،سیاسی واجتماعی آیت الله بروجردی
حبیب الله عباسی
52
مناسبات سیاسی دولت قاجار با بریتانیا ( از دوره ناصری تا مشروطیت )
علی اصغر ملامحمدی
53
بررسی مفهوم تقدیرگرایی و تاثیر آن بر کنش سیاسی و اجتماعی عصر صفویه
تقی شیردل
54
بررسی وضعیت اهل سنت در دوره صفوی
ولی اله مرادی
55
چالش های پزشکی و سنتی طب مدرن در دوره ی قاجار
لیلا قنبری
56
واکاوی زندگی سیاسی و اجتماعی محمدعلی مجد( ظن السلطنه)
محمد اذرمهر
57
روند شکل گیری حزب دمکرات کردستان ایران از 1320 تا 1367
سمیه بنی هاشمی کهنگی
58
گفتمان استقلال و تمامیت ارضی ایران در متون تاریخ نگاری از ابتدای صفویه
سیده فاطمه سهیلی
59
نخستین دوره سنا در ایران ( 1331- 1328 خورشیدی)
حمید عاطفی
60
ناپایداری نظم سیاسی در تاریخ میانه ایران (از تاریخ 429-628 هجری قمری)
قدیر نجف زاده شوکی
61
روابط خارجی دولت صفویه از نگاه سفرنامه‌نویسان
محمد رجبی القا
62
بررسی و بازتاب فرقه دموکرات آذربایجان در مطبوعات
سهیلا اهن پنجه
63
تحول مولفه های فرهنگی و اجتماعی زنان در گذار از قاجار به پهلوی با تکیه بر روزنامه های شکوفه، دانش و زبان زمان
پریسا حاجی بابایی
64
بررسی نهاد وزارت در دوره دوم صفویه (از عصر شاه عباس تا سقوط صفویان 996- 1135 ه.ق)
جواد سلبی
65
بررسی تاریخی چگونگی شکل گیری آراء فقهی سیاسی علما در دوره صفویه
رفعت خواجه یار
66
بررسی نقد میانه روانه از سیاست محمدرضاشاه (1350-1357)
صادق صحنی
67
جایگاه منشیان در دیوان سالاری و رویکردهای تاریخی به منشات پارسی (با تاکید بر سده های دهم تا دوازدهم هجری)
محمد حسین سلیمانی
68
نقش غلامان در سازمان نظامی صفویه
عاطفه سلطانی
69
کتاب و کتاب خوانی در عهد صفوی
الهام روشن فکر
70
بررسی بستر، فرایند و تأثیرات قیام شیخ سعید پیران
رامین نوزاد
71
پوشش در عصر صفوی
علی رضائی کالی
72
تاثیر استعمار اروپا و نظام بورژوازی غرب بر مناسبات خارجی دولتهای صفوی و عثمانی
رضا رضائی قشلاقی
73
بازتاب مسایل سیاسی اجتماعی ایران در آثار منظوم دوره صفویه
محسن رستمی
74
مناسبات سیاسی اقتصادی کمپانی هند شرقی هلند در ایران طی قرون هفده و هجده میلادی
حمیدرضا زارعیان
75
واکاوی سیر تحول ایران شناسی در نگاه تاریخ نگاران ایرانی (از انقلاب مشروطیت تا پهلوی دوم)
مجتبی رضایی سرچقا
76
ملی شدن نفت در خاطرات مکتوب دوران پهلوی دوم
فاطمه محمدی رودباری
77
تحول مولفه های فرهنگی و اجتماعی زنان در گذار از قاجار به پهلوی با تکیه بر روزنامه های شکوفه، دانش و زبان زنان
پریسا حاجی بابایی
دروس ترم جاری
754 - روابط خارجی ایران از صفویه تا عصر حاضر - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
754 - روابط خارجی ایران از صفویه تا عصر حاضر - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
780 - تشیع در آثار مستشرقان - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
704 - شناخت روشهای تحقیق درتاریخ ( سمینار ) - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
704 - شناخت روشهای تحقیق درتاریخ ( سمینار ) - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
704 - شناخت روشهای تحقیق درتاریخ ( سمینار ) - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
704 - شناخت روشهای تحقیق درتاریخ ( سمینار ) - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
780 - تشیع در آثار مستشرقان - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
112 - تاریخ عثمانی وخاورمیانه - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
112 - تاریخ عثمانی وخاورمیانه - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
112 - تاریخ عثمانی وخاورمیانه - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00