تاریخچه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی


به نام خداوند جان و خرد

 دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی در حال حاضر یکی از شانزده دانشکده دانشگاه خوارزمی، نخستین مرکز آموزش عالی کشور است که درسال 1313 شمسی تأسیس شد و از آغاز تأسیس تاکنون به توسعه رشته‌های علمی و گسترش کمی و سازمانی پرداخته است. دانشکده ادبیات و علوم انسانی اینک با هشت گروه آموزشی تاریخ، جامعه شناسی، زبان و ادبیات عربی، زبان وادبیات فارسی، زبانهای خارجی، فلسفه، علوم قرآن و حدیث و معارف اسلامی مشغول به فعالیت است. در این دانشکده، 3 نشریه تخصصی: اشارات (فلسفه)، زبان شناسی کاربردی و مطالعات و تحقیقات ادبی و 2 نشریه علمی-پژوهشی مسائل اجتماعی ایران و زبان وادبیات فارسی در حال انتشار است.
 
دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی در حال حاضر مجموعاً دارای 88 عضو هیات علمی، 1400 دانشجو و 30 کارشناس می‌باشد. این دانشکده‌‌ همواره توسعه امکانات و زیرساخت‌های آموزشی و تحقیقاتی را برای انطباق با استانداردهای معتبر جهانی در سرلوحه اهداف قرار داده و بر اساس آن سیاست‌های عملیاتی خود را دنبال می‌کند.